Fejlődésben+ pályázati felhívás

Tartalom

 

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével (KÖFE) együtt (továbbiakban: támogatásközvetítő szervezetek), az Európai Unió forrásainak felhasználásával, pályázatot hirdet olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek, az alábbi feltételek mentén.

 

Letöltöm a teljes felhívást (pdf)

 

A pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges! A pályázatok benyújtásának menete:

 1. Regisztráció
 2. Online pályázati adatlap kitöltése
 3. Ellenőrzés és benyújtás

A pályázat elkészítéséhez szükséges adatokról, a megválaszolandó kérdésekről a pályázati adatlap mintájából tájékozódhat. A minta formátuma nem azonos az online űrlapéval, a minta pályázat benyújtására nem alkalmas!

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

 

KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM

EURÓPA TÁMOGAT!

 

 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁTFOGÓ CÉLJAI ÉS VÁRT EREDMÉNYEI

 

A Közös Értékeink Program a hazai civil szervezetek támogatásával szeretné elősegíteni, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek, és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában, így hozzájárulva a jogállamiság és a demokrácia erősödéséhez.

A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával 

 • hozzájáruljanak közös európai értékeink tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez (ide tartoznak az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és egyenlőség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget, a jogállamiság és az emberi jogok - beleértve a kisebbségek jogait),
 • bevonják, részvételre és közös cselekvésre ösztönözzék az állampolgárokat,
 • és eközben foglalkozzanak saját szervezetük stabilizálásával, kapacitásaik fejlesztésével is.

Közös értékeinken alapul az EU egységes, közös dokumentuma, az Alapjogi Charta, amely 52 rövid cikkelyben részletezi EU-s jogainkat. A Charta egyben a Közös Értékeink Program iránytűje, hiszen az alapvető emberi értékek gyakran jogainkon keresztül tudnak érvényesülni. A hazai civil társadalom szereplői ezért a felhívásokra a Chartában foglalt (egy vagy több) alapvető joghoz kapcsolódó tervekkel pályázhatnak. Olyan tevékenységekkel, amelyek:

 • megvédik azokat, akiknek valamilyen joga sérül;
 • fejlesztik az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeit és képességeit
 • lehetőséget teremtenek arra, hogy bárki megélhesse jogait;
 • felhívják a jogalkotók és döntéshozók figyelmét valamilyen jogsérelem kockázatára;
 • tudatosítják, hogy ezek a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében;
 • hozzájárulnak ahhoz, hogy mások aktívan tegyenek értük.

Az Alapjogi Charta legfontosabb pontjait bemutató infografika itt érhető el: https://kozosertekeink.hu/meltosag 

Jelen felhívásra olyan civil szervezetek (vagy civil szervezeti konzorciumok) pályázatait várjuk, amelyek már most is a fenti célokhoz kapcsolódó tevékenységeket végeznek vagy ilyenek indítását tervezik. A felhívás keretében a Közös Értékeink Program olyan konkrét projekteket, tevékenységeket támogat, amelyek 

 • mérhető (igazolható) változást érnek el ezeken a területeken (azaz amelyek megvalósulásával valami más és jobb lesz, mint korábban volt),
 • és amelyeknél ez a hatás fennmarad a projekt vége után is, azaz konkrét utóélete lesz az elvégzett munkának.

(Bővebben lásd: Eredmény és hatás)

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek 

 • kidolgozásába és különösen megvalósításába a pályázó bevonja az érintett társadalmi csoportokat,
 • érintettjei fiatalok és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
 • olyan térségekben valósulnak meg, ahol a civil aktivitás szintje általában alacsony.

A támogatás részeként a pályázók a szakmai munka során, annak folyamatában saját szervezeti kapacitásaik (tovább)fejlesztésén is dolgozhatnak. Ezért a pályázatban be kell mutatniuk ilyen irányú szükségleteiket, hiányaikat és (ön)fejlesztési elképzeléseiket, egyebek mellett a szervezeti átláthatóság, menedzsment, kommunikáció, forrásszerzés és az együttműködések terén.

 

A TÁMOGATOTT PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA

 

A támogatás maximális mértéke: legfeljebb 20 000 € (húszezer euró).

A támogatott szervezeteknek a támogatáshoz legalább 5% önrészt kell biztosítaniuk, ami lehet önkéntes tevékenység vagy pénzbeli hozzájárulás (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet).

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 320 820 €, amelyből várhatóan összesen 60-70 projekt kap támogatást.

A projekt költségvetését forintban kell elkészíteni és benyújtani, ugyanakkor a támogatási szerződés euróban kerül megkötésre. A pályázati űrlap részeként kitöltendő költségvetési táblázat automatikusan átszámolja euróra a bevitt összegeket, az átváltáshoz a pályázati felhívás megjelenését megelőző hónap hivatalos InforEuro havi árfolyamot használja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat benyújtása és a támogatási szerződés megkötésének időpontja közötti esetleges árfolyamváltozás miatt a végleges költségvetés jóváhagyása során (ld. a pénzügyi szabályokról szóló fejezetet) szükség lehet az összegek kiigazítására, pontosítására!

A támogatott projektek futamideje legfeljebb 18 hónap (alsó korlát nincsen).

 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA ÉS HATÁRIDEJE

 

A pályázatokat a Közös Értékeink Program weboldalán keresztül lehet beadni egy fordulóban, az ott található adatlap és költségvetési táblázat kitöltésével (magyar nyelven). A pályázatok benyújtására a meghirdetéstől számított 60 nap áll rendelkezésre.

 

A pályázatok beadási határideje: 

2024. április 5. (péntek), délután 2 (14.00) óra.

 

A projektek végrehajtását a támogatási döntés közzétételének napján - várhatóan 2024. június közepén - lehet megkezdeni. A projektek zárásának legvégső határideje 2025. december 30., ezen túlmenő hosszabbításra nincsen mód.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék a támogatásközvetítő szervezeteket (ld.  a dokumentum végén), illetve vegyék igénybe a honlap üzenetküldő felületén az írásos és - támogatásközvetítő munkatársaival való egyeztetés után - a személyes konzultáció lehetőségét még a pályázat benyújtása előtt! Kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a támogatásközvetítő szervezetek munkatársai nem kérhetők.

 

TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

 

A pályázatra olyan, Magyarországon (a beadási határidő napjáig) bejegyzett civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: 

 • nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
 • tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
 • önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
 • közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, emberek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
 • valamilyen szintű intézményesültséggel rendelkeznek, azaz van létesítő okiratban vagy más alapdokumentumban lefektetett állandó céljuk, tevékenységük és szervezeti struktúrájuk (szemben az ad-hoc vagy informális csoportokkal);
 • demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
 • függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől (alapítóik illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
 • nincs köztartozásuk;
 • tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).

Jogi formájuk szerint pályázhatnak:

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);

2. a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).

Egy szervezet erre a felhívásra összesen egy pályázatot nyújthat be főpályázóként, és további egy pályázatban vehet részt partnerként, de egy szervezet a Közös Értékeink program felhívásain összesen legfeljebb 60,000 € támogatást kaphat. (Amely szervezet a korábbi körben elnyert támogatásával elérte/megközelítette ezt az összeget, nem pályázhat.)

 

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK

 

A pályázók a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatjákA végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, abban jelentős szerepet játszanak, és ezért a támogatásban is részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján. (Szemben az alvállalkozókkal, amelyek valamilyen konkrét feladat, projektelem végrehajtására szerződnek.) 

Minden esetben a főpályázó felelős a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért, a kapott támogatással a partnerek is rajta keresztül számolnak el. (A partnerek nem alvállalkozók, tehát a partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el, a számlának vagy támogatott, vagy a partner nevére kell szólnia.)

A partnerszervezeteknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a főpályázónak (ld. fent), annyi különbséggel, hogy ezek nem csak Magyarországon, de az Európai Unió egyéb tagországaiban bejegyzett civil szervezetek is lehetnek. A projektnek azonban ezesetben is Magyarországon kell megvalósulnia, és eredményeinek is itt kell hasznosulnia. Külföldi partnert akkor célszerű bevonni, ha az valamilyen hozzáadott értéket képvisel, pl. általa új tudásra, módszerekre tehetnek szert a hazai résztvevők.

A főpályázónak és konzorciumi partnere(i)nek sikeres pályázat esetén Együttműködési megállapodást kell kötniük, amelyet a támogatási döntés kézhezvétele után, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig el kell juttatniuk az illetékes támogatásközvetítő alapítványhoz (az Együttműködési megállapodások a támogatási szerződés mellékletét képezik). Az Együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a felek kötelezettségeit és jogait, az alábbiak szerint:

 • a partnerek közötti feladat- és felelősségmegosztást
 • a költségek partnerek közötti megosztására vonatkozó pénzügyi megállapodást, különösen a pályázati támogatás által fedezett költségekből való részesedést és a kifizetés ütemezését;
 • a kiadások elszámolása és kifizetése során alkalmazandó átváltási szabályokat;
 • a partnerek beszámolására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket;
 • tételes és részletes költségvetést;
 • a viták rendezésének módját és az illetékességet.

A partnerek csak saját költségeiket számolhatják el, ezeknek a főpályázó által benyújtott pénzügyi jelentésben kell szerepelniük. A partnerek által elszámolható költségekre ugyanolyan megkötések vonatkoznak, mint a főpályázók költségeire.

A pályázó ezenkívül további, a fenti feltételeknek nem megfelelő szervezetekkel és intézményekkel is együttműködhet a projekt lebonyolításában, de ezek nem számítanak konzorciumi partnernek, és a támogatásból nem részesülhetnek, csak alvállalkozóként végezhetnek feladatokat a projektben.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

Pályázatot kizárólag az alábbi területeken, Magyarországon megvalósított tevékenységek támogatására lehet benyújtani, és a pályázatban jelölni kell, hogy a projekt ezek közül ténylegesen mely(ek)hez kapcsolódik:

 • az Európai Unió Alapszerződésében és Alapjogi Chartájában foglalt jogokhoz és értékekhez kapcsolódó, a széles nagyközönséget vagy egyes fontos szereplőket (pl. politikaformálók, jogalkotók, jogászok és az igazságszolgáltatásban dolgozók) célzó figyelemfelkeltés, oktatási és képzési tevékenységek;
 • a témáról szóló (on- és offline) kommunikációs, népszerűsítő és tájékoztató kampányok;
 • koalíciók és együttműködések építése a civil szervezetek között, illetve a civilek és más érintettek, valamint a köz- és magánszektor szervezetei között;
 • az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó civil platformok létrehozása, valamint az erről való párbeszéd elősegítése és elmélyítése helyi, térségi vagy országos szinten;
 • az uniós jogokhoz és értékekhez, valamint az ezeket szolgáló közpolitikákhoz kapcsolódó ingyenes tanácsadás, a végrehajtás nyomon követése és figyelemfelhívás a problémákra („watchdog” tevékenységek);
 • az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó törvények, jogszabályok és bírósági ítéletek végrehajtásának elősegítése;
 • érdekérvényesítés az uniós jogokhoz és értékekhez kapcsolódó közpolitikai döntéshozatalban helyi, térségi vagy országos szinten, beleértve a hatályos jogszabályok megalkotásának, felülvizsgálatának és elfogadásának folyamatát;
 • a széles nagyközönség tájékoztatása, a társadalmi részvétel elősegítése, az uniós és hazai politikaalkotás, valamint az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez szükséges eszközök megalapozását szolgáló kutatás és elemzés;
 • érzékeny társadalmi csoportok számára az uniós jogok és értékek érvényesüléséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (pl. áldozatvédelem, képzések, tanácsadás szervezése);
 • az uniós jogok és értékek érvényesülését szolgáló modellértékű, átvehető, majd szélesebb körben alkalmazható módszerek és beavatkozások fejlesztése és kipróbálása helyben, regionális vagy országos szinten.

 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

A program nem támogat a fenti felsorolásban nem szereplő tevékenységeket, így különösen:

 • politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit;
 • beruházásokat, föld- és ingatlanszerzést;
 • a fenti területeken kívül eső szolgáltatásokat és tisztán jótékonysági tevékenységeket;
 • (ön)kormányzati kötelezettségeket és tevékenységeket, amelyek kötelező ellátását jogszabály írja elő;
 • elsősorban szabadidős célú és sporttevékenységeket;
 • hitéleti tevékenységeket;
 • általános működési és eszközbeszerzési költségeket (kivéve amennyiben ez a támogatott projekt szerves része).

 

AZ EREDMÉNYEK MÉRÉSE

 

A projekteket úgy kell megtervezni, hogy a célok megvalósulása, az eredmények elérése konkrétan mérhető legyen. A pályázóknak ezért pályázatukban meg kell határozniuk a projektjük előrehaladását mérő, egyedi minőségi indikátorokat és azok elérendő célértékét, és ezek teljesülését beszámolóikban nyomon kell követniük. Emellett a minden támogatottnak jelentenie kell az alábbi mennyiségi mutatók eléréséről is (a projekt jellege szerint):

 • kiadványok és egyéb információs anyagok (honlapok, közösségi média oldalak stb.) darabszáma és eléréseinek száma;
 • események (műhelymunkák, képzések stb.) száma és résztvevőinek száma;
 • a támogatott szervezet tevékenységében részt vevő emberek száma;
 • végrehajtott figyelemfelhívó akciók, kampányok száma;
 • azon helyi és országos politikák és jogszabályok száma, amelyek kialakításában a támogatott szervezet részt vett;
 • azon személyek (a szélesebb nyilvánosság illetve érzékeny társadalmi csoportok tagjai) és más szervezetek száma, akiknek a támogatott szervezet szolgáltatást nyújtott (pl. tanácsot adott, képzett)
 • az újonnan létrejött vagy megerősített partnerségek száma;
 • egyéb mennyiségi mutatók.

 

KAPACITÁSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

 

A pénzbeni támogatáson túl egyéb eszközökkel is segíteni kívánjuk a pályázók és támogatottak tudásának, készségeinek, kapacitásának fejlesztését. Ennek érdekében az alábbiakat tervezzük:

 1. A pályázatírás időszakában legalább két alkalommal online tájékoztató műhelymunkát tartunk a pályázati felhívásról, a civil szervezeti (ön)fejlesztésről és tervezésről. Ezek az alkalmak minden érdeklődő előtt ingyenesen nyitva állnak. Az időpontok és helyszínek a program honlapján kerülnek meghirdetésre. Személyes (élő) tájékoztató műhelymunkákat helyi civil szervezetek meghívására, tízezer fő feletti településeken tartunk. Ezeket az eseményeket a kezdeményező helyi szervezet(ek)nek, közösségeknek kell megszervezniük, s a rendezvényre legalább 12 potenciális érdeklődő részvételét kell biztosítaniuk.
 2. A támogatott szervezetek a projektvégrehajtás időszakában tematikus képzéseken és területi hálózatépítő műhelyeken vehetnek részt (évente kb. 4 alkalom). Az eseményeken való részvétel ajánlott, de nem kötelező! A szükségletek felmérése érdekében szerződéskötés után minden támogatott szervezetnek készítünk egy ún. szervezeti tükröt, amely segít abban, hogy tisztábban lássák szervezetük, szervezeti kapacitásaik jelenlegi helyzetét. A szervezeti tükör alapját a szervezetek kérdőíves megkeresése adja. Ennek elkészítése érdekében a támogatottaknak együtt kell működniük a tükör összeállításában illetékes szervezettel (Közösségfejlesztők Egyesülete).

 

PÉNZÜGYI SZABÁLYOK

 

Elszámolható költségek

Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:

 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
 • szükségesek a projekt végrehajtásához és szerepelnek a pályázatban beadott, valamint a Bíráló bizottság által elfogadott projekt költségvetésben;
 • azonosítható és ellenőrizhető, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szereplő költségek;
 • észszerűek, indokoltak, megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek;
 • megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak.

Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:

 • a projektben résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
 • a projektben résztvevő alkalmazottak és egyéb résztvevők (pl. önkéntesek, résztvevők) utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
 • a projekthez szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei, ideértve a kommunikációs költségeket, a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket, képzések és egyéb szolgáltatások költségeit (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

A közvetlen projektköltségeken felül elszámolhatóak még olyan költségek is, amelyek a pályázó általános működéséhez és nem közvetlenül a projekthez kapcsolódnak (irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, könyvelés stb.). Ilyen közvetett, általános költségeket legfeljebb a támogatható közvetlen projektköltségek 10%-a erejéig lehet érvényesíteni. A közvetett költségekkel nem kell tételesen elszámolni, de a szervezet könyvelésében a számviteli szabályoknak megfelelően ezeket is szerepeltetni kell oly módon, hogy ezek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyeket a költségvetés valamelyik másik tételénél már figyelembe vettek.

El nem számolható költségek

Nem számolhatók el az alábbi költségek:

 • föld, telek, ingatlan vásárlása;
 • új épületek építése;
 • gépjármű beszerzése;
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 • visszaigényelhető adók (beleértve a visszaigényelhető ÁFÁ-t);
 • lízing díjak;
 • deviza/valuta árfolyamveszteség;
 • jutalékok és osztalékok, profit kifizetés, veszteségek és jövőbeni követelések leírása;
 • kamattartozás és késedelmi kamat kiegyenlítése;
 • bírságok, kötbérek és perköltségek (kivéve a közérdekű érdekérvényesítő tevékenység során felmerült perköltségek);
 • más forrásokból már finanszírozott tételek;
 • a támogatási döntés előtt felmerült költségek;
 • túlzó és felesleges kiadások.
Önrész

A pályázó szervezetnek a támogatás 5%-ának megfelelő önrészt kell biztosítania pénzben vagy önkéntes tevékenység formájában. Az önkéntes munka pénzbeli értékének kiszámításához a 350/2011. 4.§ (5) Kormányrendeletet kell alapul venni. Eszerint 1 órányi önkéntes munka értéke az aktuális – hivatalosan megállapított – minimálbér  1/160 része. Ettől csak a különleges készségeket, szaktudást igénylő, magas piaci értéket képviselő önkéntes tevékenység esetében lehet eltérni.

Pénzügyi menetrend

A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján lehet elkezdeni, költségek is ettől az időponttól kezdve számolhatók el. A projektek zárásának legvégső határideje 2025. december 30., a projektek kezdési időpontját és futamidejét ennek figyelembevételével kell meghatározni.

Visszamenőlegesen semmilyen költség nem számolható el, sem korábban felmerült, sem már elvégzett tevékenységek kapcsán.

A támogatási szerződés euróban fogja tartalmazni az elfogadott költségvetést, a támogatás összegét és az utalási részleteket. A fő támogatott a forint számlájára euróban kapja a támogatást, ami így automatikusan forintra váltódik. Az utalás napján a pályázó bankja által használt tényleges váltási árfolyam lesz a forintban felmerülő költségek elszámolásához használt árfolyam.

Ha egynél több részletben történik a támogatás kifizetése, minden, az aktuális időszakhoz kapcsolódó beszámolóban a költségek átváltásánál a legutolsó részlet banki váltási árfolyamát kell használni. Az egyes részletek utalása közötti árfolyamkockázatot a támogatott szervezetnek kell viselnie. Kivételes esetben, ha a projekt egyes költségei euróban merülnek fel, a pályázó kérheti a támogatás részben euróban történő kifizetését. Ezt a támogatási szerződésben rögzíteni kell. Amennyiben bizonyos költségek nem forintban és nem euróban keletkeznek, akkor az InforEuro árfolyamot kell használni.

 

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?

 

Pályázni a Közös Értékeink Program weboldalának űrlapkitöltő programján keresztül lehet, a szervezet neve és e-mail címe megadásával történő regisztráció után, az online pályázati adatlap kitöltésével, a szintén ott található használati útmutató szerint. Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a formai értékelés során  kizárható azon szervezet, amelynek legfrissebb beszámolója nincsen feltöltve (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) a birosag.hu oldalon található civil szervezetek névjegyzékébe!

Kérjük, fordítsanak gondot az űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését! Amennyiben az űrlapkitöltő program használatával kapcsolatban technikai problémák merülnek fel, kérjük, bátran forduljanak a támogatásközvetítő szervezetek munkatársaihoz (ld. alább).

 

MELYEK A KIVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI?

 

A benyújtott pályázatok formai előszűrésen mennek át. Ennek során a támogatásközvetítő szervezetek munkatársai vizsgálják, hogy:

 • a pályázó szervezet és a konzorciumi partner(ek) jogosult-e pályázni a kiírás alapján (szervezeti forma és függetlenség feltételeinek való megfelelés, általános működési elvek, bejegyzés dátuma, működésben töltött évek száma);
 • a pályázó csak egy pályázatot nyújtott-e be a kiírásra;
 • a pályázat időtartama a megadott keretek között marad-e (az online rendszer automatikusan ellenőrzi);
 • a kért támogatási összeg nem haladja-e meg a megengedett értéket (az online rendszer automatikusan ellenőrzi);
 • a pályázó minden mezőt kitöltött-e az adott mezőben kért információkkal.

Kétséges esetekben a pályázónak tisztázó kérdésekre kell válaszolnia, illetve a pályázatban megadott adatokat igazoló dokumentumokat kell megküldenie. A tisztázó kérdéseket, illetve a szükséges dokumentumokat bekérő e-maileket az illetékes támogatásközvetítő alapítvány munkatársa az online rendszeren keresztül a pályázó által a szervezeti adatok között feltüntetett kapcsolattartó (végrehajtásért felelős személy) e-mail címére küldi. A válaszadás (és/vagy a dokumentumok beküldésének) határidejét az e-mail tartalmazza: általában 5 munkanap áll rendelkezésre. A kiküldést követően az illetékes támogatásközvetítő alapítvány telefonon is keresi a pályázót.

Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – vagy elutasításra kerül, vagy továbbhalad a rendszerben a kért információ(k) nélkül, az ebből adódó hátrányokkal.

A pályázó szervezet, illetve projekt formai vagy jogi (adminisztratív) meg nem felelése miatt kizárt pályázó az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül az online rendszeren keresztül kérheti az illetékes támogatásközvetítő alapítványtól a döntés felülvizsgálatát. Ezt a kérést a kapcsolattartó továbbítja a Bíráló bizottságnak, amely javaslatot tesz a kérelem elfogadására/elutasítására. Elfogadás esetén a pályázat visszakerül az értékelési folyamatba.

 

A formai szűrésen megfelelt pályázatokat két, a támogatásközvetítő szervezetek által felkért értékelő pontozza és szövegesen értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán (egyáltalán nem felel meg – kicsit megfelel – részben megfelel – teljesen megfelel):

 1. Relevancia: a tervezett projekt megfelel-e a program és a pályázati felhívás célkitűzéseinek, várható eredményei kielégítik-e a célcsoport tényleges szükségleteit? – súlyozása: 15%
 2. Módszertan: a javasolt módszerek – beleértve a partnerséget is – segítségével elérhető-e a kívánt változás (már a projekt végrehajtása során)? Bevonta, bevonja-e a projekt érintettjeit a tervek kidolgozásába és megvalósításába? – súlyozása: 10%
 3. Koherencia: a célok, tevékenységek, eredmények, hatások és költségigény összhangja – a tervezett tevékenységek kerek egészet képeznek-e, szükségesek és relevánsak-e a projekt céljainak eléréséhez, az eredmények megvalósításához? – súlyozása: 15%
 4. Tapasztalat: a pályázó szervezet tapasztalata és előélete alapján képes lesz-e a tervezett projekt sikeres végrehajtására (beleértve az uniós értékek védelméhez és népszerűsítéséhez kapcsolódó tapasztalatokat)? – súlyozása: 5%
 5. Eredményesség, hatás és kommunikáció: hasznosak és hasznosíthatóak-e a létrejött eredmények a projekt során és azt követően? Van-e a pályázónak stratégiája az eredmények bemutatására, kommunikálására? –  súlyozása: 15%
 6. Fenntarthatóság: vannak-e tervek a pályázó szervezet, a tevékenységek és az eredmények fenntartására és elterjesztésére a projekt lezárulta után? – súlyozása: 5%
 7. Innovációra való képesség: vannak a tervezett projektben újító elemek vagy továbblépés az eddigi rutinokhoz képest? – súlyozása: 5%
 8. Kapacitásfejlesztési potenciál: szerepelnek-e a pályázatban a pályázó, partnerei és más érintettek fejlesztésére irányuló elemek? Tisztában van-e a pályázó gyengeségeivel, hiányaival? – súlyozás: 15%
 9. Költséghatékonyság: a tervezett költségvetés reális-e és indokolják-e a tevékenységek? – súlyozása: 15%

Azok a pályázatok, amelyek

 • kidolgozásába és különösen megvalósításába a pályázó bevonja az érintett társadalmi csoportokat,
 • érintettjei fiatalok és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
 • olyan térségekben valósulnak meg, ahol a civil aktivitás szintje általában alacsony.

 összesen legfeljebb 3 plusz pontot kaphatnak. (Összes elérhető pontszám: 27+3 pont.)

A Relevancia, a Tapasztalat és a Költséghatékonyság kizáró feltételek, azaz, ha egy pályázat ezek bármelyikére mindkét értékelőtől 0 pontot kap (nem felelt meg), akkor automatikusan elutasításra kerül. A projektek erősorrendjének alapja a pontszámok számtani átlaga lesz. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást is adnak, felsorolva a pályázat erősségeit és gyengeségeit.

Amennyiben a két értékelő pontszámai között a magasabb érték 30%-ánál nagyobb különbség van és mindkét értékelő 10-nél magasabb pontszámot adott a pályázatra, a támogatásközvetítő szervezetek egy harmadik szakértőt is felkérnek az adott pályázat értékelésére. Ilyen esetekben a két, egymáshoz közelebb álló pontszám átlaga lesz a pályázat végső pontértéke.

A pályázatok értékelése folyamán a független értékelők kiegészítő kérdéseket tehetnek fel az online rendszeren keresztül, amelyeket az illetékes támogatásközvetítő alapítvány munkatársai továbbítanak a pályázó szervezet felé válaszadási határidő megjelölésével, vagy személyes látogatás (előmonitorozás) keretében tisztáznak a pályázóval. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázat értékelése hiányos információk alapján fog megtörténni!

A független értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a támogatásközvetítő szervezetek felállítják a pályázatok „erősorrendjét”, és meghatározzák azt a küszöbpontszámot, amely felett a támogatást javasolják. A döntést egy, a támogatásközvetítő szervezetek vezetőiből és egy külső szakértőből álló Bíráló Bizottság hozza meg, amely az értékelői pontszámok alapján született pályázati rangsort és a megállapított küszöbpontszám értékét felülvizsgálja, jóváhagyja, illetve indokolt esetben (pl. új információk megismerése nyomán) módosítja. Az átláthatóság biztosítása érdekében a Bíráló Bizottság ülésére megfigyelőként meghívást kap az Európai Bizottság magyarországi képviselete.

A Bíráló Bizottság az egyes pályázatokkal összefüggésben szükség szerint meghallgatja az értékelők esetleges kiegészítéseit, részletesebb szakmai véleményét, álláspontját is. Az értékelői vélemény alapján a Bíráló Bizottság további feltételeket is előírhat vagy dönthet az adott pályázat egyes elemeinek (és a kapcsolódó költségek) törléséről is.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, fellebbezésre nincs mód. A támogatási döntést a támogatásközvetítő szervezetek annak meghozatala után (legkésőbb a rákövetkező napon) közzéteszik a Közös Értékeink Program weboldalán, és az eredményről minden pályázót 15 munkanapon belül írásban értesítenek az online rendszeren keresztül, a szervezeti adatoknál megadott kapcsolattartói címen. Az értesítés tartalmazza a pályázat által elért pontszámokat és elutasított pályázók esetében a döntés szöveges indoklását is.

 

 

MIT KELL TUDNI A SZERZŐDÉSKÖTÉSRŐL?

 

A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntés közzétételének napján, várhatóan 2024. június közepétől lehet elkezdeni, és költségeket is ekkortól lehet elszámolni (amennyiben azonban a szerződéskötés bármilyen okból meghiúsul, a keletkezett költségek a szervezetet terhelik).

A támogatott szervezetek szerződéseiket és annak mellékleteként a jóváhagyott tevékenységek és a költségvetés összefoglalását az online rendszeren keresztül kapják meg. Ezeket 3 példányban ki kell nyomtatni és mindet aláírva, digitálisan (PDF-formátumban) és postán 30 napon belül visszaküldeni az illetékes támogatásközvetítő alapítványnak, amely azt, ellenőrzés után továbbítja aláírásra az Ökotárs Alapítványhoz. Ezt követően az alapítvány utalja a megfelelő összeget a támogatott szervezetnek.  

A támogatási szerződés kötelező mellékletei (amelyeket az aláírt szerződés visszaküldésével egyidejűleg kell megküldeni):

1. melléklet: projekt-összefoglaló, várható eredmények és indikátorok, elfogadott költségvetés (aláírva!) eredeti példány, postázva és elektronikusan megküldve;

2. melléklet: a szervezet bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági végzés (amelyet az illetékes megyei bíróságokon lehet beszerezni, elektronikus úton is), elektronikusan megküldve;

3. melléklet: 30 napnál nem régebbi NAV igazolás arról, hogy a szervezetnek nincsenek köztartozásai (a területileg illetékes NAV igazgatóság által kiadott „nullás“ igazolás kiváltható a NAV honlapjáról kinyomtatott köztartozás-mentes adózói adatbázis adataival is),  elektronikusan megküldve;

4. melléklet: alapszabály vagy alapító okirat egyszerű másolata, elektronikusan megküldve;

5. melléklet: a szervezet bankja által kibocsátott azonnali beszedési megbízás, mely a szervezet minden bankszámlájára érvényes (eredeti példány, postázva és elektronikusan megküldve);

6. melléklet: a legfrissebb éves beszámoló (és mellékletei) egyszerű másolata,  elektronikusan megküldve;

7. melléklet: a támogatott nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal a legmagasabb szintű etikai sztenderdek követésére, az Európai Unióban elfogadott alapvető jogok és értékek tiszteletben tartására (az Alapszerződés 2. cikkelye, az Alapjogi Charta és más vonatkozó jogszabályok értelémében), és arra, hogy tartózkodik bármilyen intoleráns vagy diszkriminatív cselekedettől, elektronikusan megküldve;

8. melléklet: azon szervezetek esetében, amelyek partnerségben valósítják meg projektjüket, a támogatott (főpályázó) és a partner(ek) között létrejött Együttműködési megállapodás,  elektronikusan megküldve. Külföldi partner esetén az Együttműködési megállapodást angol nyelven kell benyújtani.

A Bíráló Bizottság a támogatási döntésben egyedi esetekben további mellékletek benyújtását is előírhatja.

 

A projekt végrehajtása során lehetőség van a támogatási szerződés módosítására. Az általános támogatási célok jelentős tartalmi változtatásának, az ütemezés 2 hónapot meghaladó módosításának, illetve a – fő költségvetési kategóriák (költségsorok) közötti 20%-ot illetve 1000 eurót meghaladó – pénzátcsoportosítás szándékát a támogatott szervezetnek a tervezett költés előtt legalább 15 nappal írásban kell kérelmeznie a témakör szerint felelős programkezelő alapítványtól.

 

MILYEN ÜTEMBEN TÖRTÉNIK A KIFIZETÉS?

 

A szerződés aláírása után az Ökotárs Alapítvány a jóváhagyott támogatás 40%-át a támogatott forint számlájára utalja. A félidei beszámoló ellenőrzése a jóváhagyása nyomán az Ökotárs Alapítvány a támogatás legfeljebb 50%-át, míg a záró beszámoló ellenőrzése és jóváhagyása nyomán legfeljebb a fennmaradó 10%-át folyósítja a támogatottnak. (Ha a félidős beszámoló benyújtásáig a támogatott nem használta fel az átutalt előleg legalább 80%-t, az időközi kifizetésre később kerül sor.)

Indokolt esetben, ha a projekt megvalósításához igazolhatóan nagyobb összegre van szükség valamelyik időszakban, a kezdeti vagy időközi utalási összeget az igényekhez lehet szabni, a teljes költségvetés 90%-áig.

A támogatási szerződés mintája a Közös Értékeink Program weboldalról tölthető le.

 

HOGYAN TÖRTÉNIK A FUTÓ/MEGVALÓSÍTÁS ALATT LÉVŐ PROJEKTEK ELLENŐRZÉSE?

 

A projektszintű ellenőrzés három területet érint: szakmai, pénzügyi és technikai ellenőrzés. Az ellenőrzés célja:

1. adatgyűjtés a projekt fejlődéséről, az elért célokról és indikátoraikról;

2. szakmai és pénzügyi ellenőrzés;

3. szakmai és pénzügyi technikai támogatás.

A három funkció kiegészíti egymást. A kapott információk alapján ellenőrizhető, hogy a támogatott követi a szerződésben foglaltakat, de kiderül az is, hogy szüksége van-e szakmai vagy technikai segítségre.

A támogatottak a projekt megvalósítása során bármikor segítséget kérhetnek, illetve kérdezhetnek a kijelölt támogatásközvetítő alapítványtól.

 

HOGYAN KELL BESZÁMOLNI?

 

A támogatott szervezeteknek a projekt előrehaladása során

 • legalább félévente részbeszámolót;
 • a projekt vége után 30 napon belül végbeszámolót kell küldeniük a szerződésükben foglaltak szerint.

A támogatási szerződés tartalmazza a beszámolási időszakokat és határidőket. A támogatottak 15 nappal a beszámoló határideje előtt automatikus értesítést kapnak az online rendszerből.

beszámolók tartalmi és pénzügyi részből állnak, melyeket az online rendszerben kell elkészíteni, csak az így benyújtott beszámolók elfogadhatók. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket is itt szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívei stb.).

A pénzügyi rész a tételes költségek adatait felsoroló táblázatból áll. Az időközi és végső támogatási részletek kifizetés előtt a támogatásközvetítő munkatársai a pénzügyi beszámolókból szúrópróbaszerűen kiválasztott tételek pénzügyi bizonylatait és alátámasztó dokumentációját (elektronikus formában) ellenőrzésre bekérik. Ez az ellenőrzés a pénzügyi bizonylatok 10%-ára terjed ki (magába foglalva valamennyi költségtípust), fenntartva a jogot szükség esetén minden pénzügyi adat ellenőrzésére.

A támogatásközvetítő munkatársai a beszámolókat a beküldés után 20 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).

A beszámolásról további részletek az ehhez készített útmutatóban olvashatók.

 

KI ÉS HOGYAN KOORDINÁLJA A PÁLYÁZATI PROGRAMOT?

 

A program feltételeit és eljárásrendjét az Európai Unió European Education and Culture Executive Agency (EACEA) és az Ökotárs Alapítvány között létrejött szerződés szabályozza. A program lebonyolítása konzorciumi formában történik. A konzorcium vezetője az Ökotárs Alapítvány, amely megköti a támogatási szerződéseket, és utalja a részleteket. A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a konzorcium három alapítványa végzi, míg kapacitásfejlesztéssel kapcsolatos ügyekért a Közösségfejlesztők Egyesülete felel.

A pályázati időszakban a kérdéseket Közös Értékeink Program weboldalának kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül várjuk, azokra e-mailen vagy az érdeklődő által megadott telefonszámon három munkanapon belül válaszolunk!

 

Gyakran ismételt kérdések

Pályázati adatlap minta

Pályázni csak az online felületen keresztül lehet, az adatlap minta csupán tájékoztató jellegű!

 

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen dokumentum elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

A pályázati felhívás letölthető innen: